AMAÇ

İklim değişikliği, kentsel gelişim ve su sıkıntısı gibi sorunlarda kendini gösteren çevre krizi, toplum bilimleri araştırma ve kuramının konusu olmaya devam etmektedir. Çevre konusuna, büyük çapta doğa bilimleri ile mühendislik disiplinleri odaklanmış olsalar da, antroposenik devir, yapılı çevreyi de önemli ölçüde ilgi alanı içine almakta ve “doğal”ın yeni bir tanımını talep etmektedir. Aynı zamanda, habitus gibi, toplumsal çevrenin kuramsal kavramsallaştırmaları, insan hayatını ve kültürünü anlamamızda ana kuramsal araçlar olmayı sürdürmektedir. İnsan ve toplum bilimlerinde tanımlandığı ve eleştirel olarak sorunsallaştırıldığı biçimleriyle doğal, fiziksel ve toplumsal çevrelerin birbirleriyle ilişkileri, yeni çözümlemeler ve açıklamalar gerektirmektedir.

Sempozyumun amacı, disiplinlerarası ve disiplinleraşırı bakış açılarından hareketle, “kültür” ve “çevre” kavramlarını biraraya getiren temalarda mevcut paradigmaları sorgulamak, bu temalarda eleştirel ve çözümleyici çalışmalar sunmak ve kültür araştırmalarında yeni kuramsal ve metodolojik yaklaşımlar aranmasını sağlamaktır.